Zaznacz stronę

Strony internetowe, logo, reklama

Korektura Igor Wypijewski

Igor Wypijewski

Igor Wypijewski

Zajmuję się projektowaniem tożsamości marki (identyfikacją wizualną, brandingiem).

Innymi słowy jestem po to, aby pomóc wyróż­nić Cie­bie, Twoją firmę lub przed­się­wzię­cie na tle kon­ku­ren­cji – zwłasz­cza w Inter­ne­cie.

Dzięki mojej pracy Twój wize­ru­nek będzie spójny i este­tyczny.

Czytelność i prostota – mniej znaczy więcej!

Więk­szość ludzi pra­gnie pro­stej i czy­tel­nej infor­ma­cji. Szu­kają przy­ja­znych i łatwych w obsłu­dze stron inter­ne­to­wych. Wybie­rają czy­telną i este­tyczną reklamę. Chcą szybko tra­fić do celu!

Stwo­rzę dla Cie­bie stronę inter­ne­tową lub reklamę, która pozwoli szybko i pre­cy­zyj­nie dotrzeć odbior­com do Two­jej oferty.

Postaw na estetykę i czytelność. Pomogę Ci.

Moja oferta dla Ciebie:

 • strony www

 • profile społecznościowe

 • blog

 • pozycjonowanie organiczne

 • portfolio internetowe

 • logotypy

 • grafika użytkowa

 • ulotki, plakaty, wizytówki

 • reklama prasowa

 • banery

 • pisanie artykułów

 • korekty tekstu

 • konsultacje naukowe

 • reklama sponsorowana

 • reklama natywna

Moje atuty:

Jako freelancer jestem bardziej konkurencyjny. 
 • Więk­sza efek­tyw­ność – na wszyst­kich eta­pach zamó­wie­nia masz do czy­nie­nia wyłącz­nie ze mną.
 • Ela­styczny czas pracy – szyb­ciej reaguję na Twoje potrzeby.
 • Oczy­wi­ście jestem tań­szy od kon­ku­ren­cji!
Mam wykształcenie humanistyczne, dlatego umiejętnie władam słowem.
 • Czy­stość formy i pre­cy­zja wyra­ża­nej myśli – jako nauko­wiec sta­wiam na kon­kretny prze­kaz.
 • Ważna rola słowa – dzi­siaj liczy się przede wszyst­kim iden­ty­fi­ka­cja wizu­alna, ale pamię­taj, że dobrej jako­ści tekst nadal odgrywa klu­czową rolę w pozy­ska­niu klienta oraz pozy­cjo­no­wa­niu w Inter­ne­cie.
 • Twój zysk – u mnie nie będziesz nara­żony na samo­dzielne przy­go­to­wy­wa­nie tek­stów do zama­wia­nych mate­ria­łów. Prze­stu­diuję Twoją branżę, spraw­dzę ofertę kon­ku­ren­cji, prze­ana­li­zuję Twoją dzia­łal­ność i Twoje atuty. Dzięki temu przy­go­tuję ory­gi­nalny i świet­nej jako­ści tekst do strony rekla­mo­wej, arty­kułu lub reklamy. Ty w tym cza­sie pro­wa­dzisz swój biz­nes. Pamię­taj, że przy­go­to­wuję rów­nież tek­sty w wer­sji angiel­skiej i nie­miec­kiej – we współ­pracy z naj­lep­szymi tłu­ma­czami i native spe­ake­rami!
Przykładam dużą wagę do jakości warsztatu i wykorzystywanych narzędzi.
 • Pro­dukt naj­wyż­szej jako­ści – zama­wiany tekst lub gra­fika będą przy­go­to­wane według naj­lep­szych stan­dar­dów i nie spra­wią Ci pro­ble­mów.
 • Naj­lep­sze opro­gra­mo­wa­nie – korzy­stam wyłącz­nie z ory­gi­nal­nego i legal­nego opro­gra­mo­wa­nia naj­lep­szych firm na świe­cie takich jak Micro­soft lub Adobe.
 • Świet­nej jako­ści gra­fiki – pik­to­gramy, ikony, gra­fiki i zdję­cia pobie­ram wyłącz­nie z licen­cjo­no­wa­nych źró­deł dostar­cza­jący naj­lep­szej jako­ści mate­riały gra­ficzne na świe­cie.
Do budowy stron internetowych wykorzystuję najlepsze rozwiązania.
 • Reno­mo­wane sza­blonywtyczki – uży­wam wyłącz­nie płat­nych mate­ria­łów typu pre­mium, m.in. od firmy Ele­gant The­mes lub The­me­Punch.
 • Respon­syw­ność – buduję strony zgodne ze wszyst­kimi urzą­dze­niami mobil­nymi.
 • Word­Press – wyko­rzy­stuję sys­tem zarzą­dza­nia tre­ścią ide­alny do sku­tecz­nego i trwa­łego pozy­cjo­no­wa­nia Two­jej witryny.
 • Pro­stota – moje roz­wią­za­nia to łatwość samo­dziel­nego zarzą­dza­nia witryną, publi­ka­cjami, czy aktu­ali­za­cją danych.
 • Pomoc – obsługę witryny możesz zle­cić mi w ramach usług ser­wi­sowo-admi­ni­stra­cyj­nych. Dla Cie­bie to oszczęd­ność czasu i pie­nię­dzy.

Moje portfolio

Sprawdźmy

Korektura Projektowanie tożsamości marki

Korektura Igor Wypijewski

ul. Sowia 19, 70 – 792 Szcze­cin

tel. 796909072

e-mail: kontakt@korektura.pl

NIP: 8951666613

Logowh200